Γενικοί Όροι πωλήσεων
1.    ΓΕΝΙΚΑ

1.1    Οι παρόντες γενικοί όροι πωλήσεων ισχύουν και είναι εφαρμοστέοι σε κάθε σύμβαση πωλήσεως εμπορευμάτων της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΑΒΕΕ» εφεξής καλούμενη ως «Εταιρεία», η οποία συνάπτεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Μόνη η υποβολή παραγγελίας προς την «Εταιρεία» συνιστά αυτοδικαίως πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον «Πελάτη» των παρόντων γενικών όρων. Η «Εταιρεία» σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται από τυχόν πρόσθετους ή αντίθετους στους παρόντες όρους του «Πελάτη».

1.2    Όλα τα εκτυπωμένα έγραφα εκ του μηχανογραφικού συστήματος της «Εταιρείας» (όπως η επιβεβαίωση παραγγελίας, καρτέλες κινήσεως λογαριασμών, η υπενθύμιση οφειλών) είναι έγκυρες και δεσμευτικές ακόμη και αν δεν φέρουν σφραγίδα και υπογραφή.

1.3    Η οφειλή του «Πελάτη» προς την «Εταιρεία» αποδεικνύεται εκτός των νομίμων παραστατικών (αξιογράφων)  και από απόσπασμα το οποίο θα εξάγει η «Εταιρεία» από τα εμπορικά της βιβλία και το οποίο θα εμφανίζει την κίνηση της καρτέλας του «Πελάτη» και το συνολικώς οφειλόμενο από αυτόν ποσόν. Ο «Πελάτης» αναγνωρίζει από τώρα την πλήρη αποδεικτική δύναμη των αποσπασμάτων και των αντιγράφων από τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας. Τα παραπάνω αποσπάσματα ή αντίγραφα θα εκδίδονται από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο ή εκπρόσωπο της «Εταιρείας» και ο «Πελάτης» αναγνωρίζει ότι αυτά αποτελούν πλήρη και έγγραφη απόδειξη των απαιτήσεων της «Εταιρείας» κατά της οποίας, όμως, θα επιτρέπεται ανταπόδειξη.

1.4    Σε περίπτωση κατά την οποία ο «Πελάτης» αρνηθεί την αγορά εμπορευμάτων, τα οποία σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν για λογαριασμό του και κατόπιν ειδικής παραγγελίας, η «Εταιρεία» έχει δικαίωμα να παρακρατήσει την προκαταβολή η οποία καταβλήθηκε από τον «Πελάτη» για την συγκεκριμένη ειδική παραγγελία.

1.5    Τυχόν εύλογη και δικαιολογημένη καθυστέρηση στην παράδοση δεν παρέχει το δικαίωμα στον «Πελάτη» να ακυρώσει την παραγγελία, εκτός εάν υπάρχει γι’ αυτό έγγραφη αντίθετη συμφωνία.

1.6     Η «Εταιρεία» δεν ευθύνεται για ζημιές ή απώλειες των εμπορευμάτων κατά την μεταφορά εκτός εάν η «Εταιρεία» έχει αναλάβει τη μεταφορά με τα δικά της ιδιόκτητα φορτηγά. Επιστροφές εμπορευμάτων µη ελαττωματικών γίνονται δεκτές από την «Εταιρεία» µόνο εάν υπάρχει γι’ αυτό έγγραφη συμφωνία και εφόσον τα εμπορεύματα επιστραφούν στην αποθήκη της «Εταιρείας» µε δαπάνες του αγοραστή.

2.    ΤΙΜΗ

2.1    Ο τιμοκατάλογος των προϊόντων, τα οποία εμπορεύεται η «Εταιρεία», υπόκειται σε εκ μέρους της μονομερείς τροποποιήσεις  άνευ ουδεμίας υποχρεώσεως προειδοποιήσεως.

2.2    Για παραγγελίες, για τις οποίες δεν έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων καμία τιμή, ισχύουν οι εκάστοτε τιμές του τιμοκαταλόγου της «Εταιρείας» κατά την ημέρα παραδόσεως.

2.3    Οι τιμές των προϊόντων που πωλούνται από την «Εταιρεία» µε προορισμό εντός της Ελληνικής Επικράτειας, δεν περιλαμβάνουν τα μεταφορικά από την αποθήκη της μέχρι του σημείου προορισμού τους, εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αντίθετη συμφωνία.

3.    ΌΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

3.1    Οι τιμές των εμπορευμάτων της «Εταιρείας» δεν περιλαμβάνουν κανενός είδους επιβάρυνση και οι πληρωμές για παραδοθέντα αγαθά της πραγματοποιούνται μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αντίθετη συμφωνία.

3.2    Σε περίπτωση καθυστερήσεως της πληρωμής, η «Εταιρεία» επιφυλάσσεται να χρεώσει τόκους υπερημερίας βάσει του νομίμου επιτοκίου, όπως αυτό εκάστοτε καθορίζεται αρμοδίως ή/και να διακόψει παραδόσεις αγαθών αζηµίως για την ίδια, πληρωµές για παραδόσεις αγαθών εµπορευµάτων ή για εργασίες που ήδη έχουν πραγµατοποιηθεί για την παραγωγή αγαθών και να απαιτήσει ποσά, τα οποία προέκυψαν από την µη παράδοση αγαθών.

3.3    Όλα τα παραστατικά που εκδίδονται από την «Εταιρεία» για λογαριασμό του «Πελάτη» (ενδεικτικώς τιμολόγια και δελτία αποστολής) αυθημερόν με την έκδοσή τους, θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή και ολογράφως το ονοματεπώνυμο του προσώπου, το οποίο δικαιούται νομίμως να τα παραλαμβάνει και υπογράφει εξ ονόματος του «Πελάτη», καθώς και την επωνυμία του νομικού προσώπου ή της ενώσεως προσώπων ή της επιχειρήσεως στο όνομα των οποίων τυχόν έχουν εκδοθεί. Σε περίπτωση παραλαβής των εμπορευμάτων από τρίτο πρόσωπο, το οποίο, είτε έχει υποδειχθεί από τον «Πελάτη», είτε δρα εντός της επιχειρήσεως του «Πελάτη» ή σε τόπο παραδόσεως ή παραλαβής των εμπορευμάτων, τον οποίο υπέδειξε ο τελευταίος, η υπογραφή του τρίτου αυτού παραλήπτη, ακόμη και  χωρίς την  τήρηση  των  ως άνω διατυπώσεων (αναγραφή ολογράφως του ονοματεπωνύμου, επωνυμία, θα θεωρείται, ότι έχει τεθεί από πρόσωπο το οποίο έχει την προς τούτο εντολή και πληρεξουσιότητα του «Πελάτη» και ότι το πρόσωπο αυτό δικαιοπρακτεί στο όνομα και για λογαριασμό του «Πελάτη». Ως εκ τούτου, τα ούτως υπογεγραμμένα παραστατικά θα αποτελούν πλήρη και έγγραφη απόδειξη, ιδίως ως προς την παραλαβή των εμπορευμάτων.

4.    ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

4.1    Η «Εταιρεία» διατηρεί την κυριότητα όλων των πωληθέντων και παραδοθέντων εμπορευμάτων, προϊόντων και υλικών μέχρι την εκ μέρους του «Πελάτη» πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και των πάσης φύσεως συμβατικών συμπληρωματικών ποσών, εξόδων και δαπανών που τυχόν τον βαρύνουν (μεταφορικά έξοδα, φόροι, δασμοί, δικαιώματα εκτελωνισμού κλπ.). Ο «Πελάτης» υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα, τα οποία απαιτούνται, προκειμένου να διατηρείται αναγνωρίσιμη η ταυτότητα όλων των πωληθέντων και παραδοθέντων εμπορευμάτων, ως προερχομένων από την «Εταιρεία», ώστε να καθίσταται περαιτέρω εφικτή η ανάκτηση αυτών, ή του τιμήματός τους, συμφώνως προς τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο, από την «Εταιρεία» σε περίπτωση μη εξοφλήσεως του τιμήματός τους και των τυχόν εξόδων από τον «Πελάτη».

4.2    Σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς του «Πελάτη» και κυρίως επί καθυστερήσεως της πληρωμής, η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει από αυτόν τα εμπορεύματα, ασκώντας τα δικαιώματά της από την κυριότητα, δίχως προηγουμένως να προβεί σε δήλωση υπαναχωρήσεως από την σύμβαση. Η υπαναχώρηση από την πώληση ενός εκάστου εμπορεύματος θα θεωρείται τελεσθείσα μόνον εφ' όσον, και μόνον για όσα από, τα εμπορεύματα ευρεθούν και ανακτηθούν από την «Εταιρεία», ενώ για τα λοιπά μη ανευρεθέντα ή ανακτηθέντα πράγματα, θα εξακολουθεί να διατηρεί άπαντα τα δικαιώματά της από την πώληση. Αντιστρόφως, η καθ' οιονδήποτε τρόπο άσκηση ή επιδίωξη της ικανοποιήσεως εκ μέρους της «Εταιρείας» των δικαιωμάτων της από την σύμβαση της πωλήσεως, σε καμιά περίπτωση δεν θα θεωρείται παραίτηση από τα δικαιώματά της, τα οποία απορρέουν από την κυριότητα εφ' ενός εκάστου εμπορεύματος, τα οποία (δικαιώματα) θα εξακολουθεί να δικαιούται να ικανοποιήσει στο μέτρο κατά το οποίο η ικανοποίηση  των  αξιώσεών  της από την  πώληση  δεν  θα  είναι πλήρης. Ο αλληλοαποκλεισμός των δικαιωμάτων από την σύμβαση και την κυριότητα θα ισχύει μόνον εφ' όσον και μόνον καθ΄ όσον πραγματωθεί η ικανοποίηση δικαιώματος της μίας ή της άλλης κατηγορίας, χωρίς να αρκεί για τον αλληλοαποκλεισμό αυτόν η απλή άσκηση οιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων αυτών.

5.    ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ

5.1    Οι παραγγελίες εμπορευμάτων εκ μέρους του «Πελάτη» υποβάλλονται προς την «Εταιρεία» με κάθε έγγραφο και/ή ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας (fax, e-mail) που αυτή θα εγκρίνει. Οι υποβληθείσες παραγγελίες εμπορευμάτων τελούν υπό την ρητή προϋπόθεση της αποδοχής τους από την «Εταιρεία». Η διενέργεια και υποβολή παραγγελίας με τους αναφερόμενους στον παρόντα όρο συνιστά ανεπιφύλακτη εκ μέρους του «Πελάτη» αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων.

5.2    Οι κατωτέρω όροι παραδόσεως των εμπορευμάτων είναι ενδεικτικοί και όχι δεσμευτικοί. Η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται στην υποδειχθείσα από τον πελάτη διεύθυνση. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό, με έξοδα και κίνδυνο του πελάτη. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν πάντα τον πελάτη εφ' όσον δεν έχει συμφωνηθεί ρητώς οτιδήποτε αντίθετο.

5.3    Τυχόν αναφερόμενες πιθανές ημερομηνίες παραδόσεως θα παραμένουν μη δεσμευτικές εφ' όσον δεν έχει συμφωνηθεί ρητώς οτιδήποτε αντίθετο.

5.4    Η παράδοση των εμπορευμάτων θα γίνεται μέσω αποστολής από τον χώρο αποθεμάτων της «Εταιρείας» στην διεύθυνση την οποία υποδεικνύει ο «Πελάτης», η οποία και θα αναγράφεται στα εκδιδόμενα για την συγκεκριμένη πώληση παραστατικά και στοιχεία της «Εταιρείας». Η υποδειχθείσα κατά τα ως άνω διεύθυνση δεν θα δύναται να μεταβληθεί όταν τα εμπορεύματα βρίσκονται καθ΄οδόν για τον τελικό τους προορισμό.

5.5    Σε περίπτωση κατά την οποία ο «Πελάτης» παραβιάσει τις υποχρεώσεις του οι οποίες πηγάζουν από την σύμβαση πωλήσεως ή σε περίπτωση κατά την οποία αυτός δεν συνεργάζεται με την «Εταιρεία» προκειμένου αυτή να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις δικές της υποχρεώσεις από την πώληση (π.χ. σε περίπτωση αρνήσεως παραλαβής), η «Εταιρεία» δικαιούται να υπαναχωρήσει από την εκτέλεση του μέρους της παραγγελίας το οποίο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Τα ως άνω δεν θίγουν το δικαίωμα της «Εταιρείας» να απαιτήσει αποζημίωση για την μη εκπλήρωση ή την πλημμελή εκπλήρωση της συμβάσεως ή αποζημίωση αντί της παροχής.

5.6    Η «Εταιρεία» απαλλάσσεται από την ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση, αδυναμία ή πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων  (εκτέλεση παραγγελιών, παράδοση κ.λπ.), οφειλόμενες σε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως είναι ενδεικτικώς οι κυβερνητικές πράξεις και ενέργειες συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Δημοσίων Υπηρεσιών, οι πόλεμοι, οι φυσικές καταστροφές, οι ενέργειες και πράξεις του «Πελάτη», οι διακοπές στις συγκοινωνίες, οι γενικές απεργίες ή ανταπεργίες, η αδυναμία αποκτήσεως εργατικού δυναμικού ή πρώτων υλών, καθώς και  κάθε  γεγονός  το  οποίο είναι αντικειμενικά αναπόφευκτο, απρόβλεπτο και πέρα από τον έλεγχο της «Εταιρείας». Σε περίπτωση αδυναμίας της «Εταιρείας» να προβεί σε πλήρη ή μερική εκτέλεση της συμβατικής παροχής λόγω ανυπαίτιας αδυναμίας κατά τα ανωτέρω, η τελευταία έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση ολικώς ή μερικώς και/ή να ακυρώσει τις παραγγελίες, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως στον «Πελάτη». Τα ως άνω ισχύουν και σε περίπτωση κατά την οποία οι προαναφερθείσες καταστάσεις συντρέξουν και στο πρόσωπο κάποιου προμηθευτή της «Εταιρείας»

6.    ΕΥΘΥΝΗ

6.1    Η «Εταιρεία» θα ευθύνεται έναντι του «Πελάτη» μόνον για άμεσες και μη προβλέψιμες ζημίες σε περίπτωση βαριάς αμέλειας εκ μέρους των στελεχών της, των προστηθέντων της ή των βοηθών εκπληρώσεώς της.

6.2    Η «Εταιρεία» δεν ευθύνεται έναντι του «Πελάτη», ή οιουδήποτε τρίτου προσώπου (π.χ. προστηθέντος, βοηθού εκπληρώσεως κ.λπ.) το οποίο ενεργεί εντός του κύκλου συμφερόντων του «Πελάτη», ή κατ' εντολή του ή για λογαριασμό του, για ζημίες, οι οποίες είναι δυνατόν να επέλθουν στην ζωή, την σωματική ακεραιότητα ή την υγεία οιουδήποτε από τα ως άνω πρόσωπα και οι οποίες οφείλονται σε εσφαλμένη, μη ενδεδειγμένη ή ακατάλληλη εγκατάσταση, τοποθέτηση, συναρμολόγηση, εφαρμογή ή λειτουργία των αγορασθέντων υλικών από τον ίδιο τον «Πελάτη» ή από κάποιο από τα ως άνω πρόσωπα.

7.    ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οποιαδήποτε διαφορά, αμφισβήτηση ή διαφωνία σχετική με την εκτέλεση και/ή την ερμηνεία της παρούσας συμβάσεως πωλήσεως, η οποία είναι δυνατόν να προκύψει μεταξύ των μερών θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμοδίων Δικαστηρίων των Αθηνών.

8.    ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε από τους παρόντες γενικούς όρους ήθελε τυχόν κριθεί άκυρος για οιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιποι όροι εξακολουθούν να ισχύουν ως εάν ο άκυρος όρος να μην είχε συμπεριληφθεί σε αυτούς. Τυχόν παράλειψη της «Εταιρείας» να μην ασκήσει οιοδήποτε από τα ως άνω δικαιώματά της, δεν είναι δυνατόν σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ή να θεωρηθεί ως τροποποίηση των παρόντων γενικών όρων ή ως παραίτησή της από τα προβλεπόμενα με αυτούς δικαιώματα.

Created by Tool